در این برنامه، مشکلات ناشی از طرح‌های انتقال آب دولت و بروز خشونت در بلداجی، مقاله اخیر دکتر کاوه مدنی در روزنامه تهران‌تایمز در ارتباط با اثرات تحریم بر محیط زیست، ثبت جهانی قنات و کویر لوت و … بررسی شده است. بخش پایانی گفتگو با دکتر سروش سروشیان را هم می‌توانید در همین برنامه ببینید و بشنوید.

آبانگان ۵۷ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.