زمان انتخاب- چرا قوه قضاییه فمینیسم را جرم امنیتی می داند؟
در این برنامه مهدی آقازمانی با فریبا داوودی درباره نحوه برخورد قوه قضاییه با جنبش فمینیسم در ایران به گفتگو نشسته است.
مهمان برنامه: فریبا داوودی مهاجر، کنشگر اجتماعی و فعال زنان

زمان انتخاب- چرا قوه قضاییه فمینیسم را جرم امنیتی می داند؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.