زمان انتخاب -زمان انتخاب -از فیش‌های حقوقی و بودجه حزب الله تا سفره خالی مانده

میهمانان: آقایان حسن داعی و نیک آهنگ کوثر
موضوع: از فیش‌های حقوقی و بودجه حزب الله تا سفره خالی مانده مردم
توضیح: ابعاد تازه غارت منابع ملی و بذل و بخشش‌های حکومتی وقتی بیشتر تاسف برانگیز می شود که در مقایسه با سفره خالی مانده مردم کشورمان در قاب یک تصویر قرار گیرد. در این زمان انتهخاب ابعاد این رویدادها مورد بررسی قرار گرفته است

زمان انتخاب -زمان انتخاب -از فیش‌های حقوقی و بودجه حزب الله تا سفره خالی مانده from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.