زمان انتخاب- ازحیوان آزاری تا بازداشت حیوانات خانگی از منظر قوانین داخلی ایران

در این برنامه مهدی آقازمانی با دکتر شکوفه امین درمورد نگرش قوانین ایران به حیوانات خانگی به بحث نشسته است.
کارشناس برنامه: شکوفه امین، حقوقدان

زمان انتخاب- ازحیوان آزاری تا بازداشت حیوانات خانگی از منظر قوانین داخ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.