پرورش بانوی بیسواد به جهت تولید مثل
400 متر زیر زمین و تدفین امید
سندی بر ویرانی سی و هفت ساله
از جان گذشتگان 88 هم اینک کجایند؟
احسان مازندرانی، قلبش می تپد
تاییدی بر شکوه و توانایی بانوی ایرانی

سپید و سیاه – پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.