نظام وظیفه عمومی در ایران چه پیامدهایی در سیستم اداری و اجتماعی ایران دارد. بسیاری از کارشناسان سیستم فعلی سربازگیری را ناکارآمد، غیرعلمی و مایه اتلاف وقت و انرژی جوانان می دانند.
مهمان برنامه: دکتر امیرحسین ایرایی

زمان انتخاب- خدمت سربازی و اتلاف وقت جوانان from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.