بخش اول گفتگوی آبانگان با شاهزاده رضا پهلوی درباره توسعه پایدار، نگاه شورای ملی به محیط زیست و منابع طبیعی و حفظ منابع کشور.

آبانگان بیست و نهم ، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.