زمان انتخاب- موضوع: آیا انتخابات ایران در نگاه بین المللی مشروعیت دارد؟
مهمانان: حسن داعی . نیک آهنگ کوثر

توضیح: درخواست سفر سه نماینده جمهوریخواه کنگره امریکا به ایران برای نظارت بر انتخابات آتی بار دیگر نشان می‌دهد که جامعه جهانی روند انتخابات در ایران را مشروع و بر آمده از اراده مردم نمی داند. با این حال سفر برخی سیاستمداران و سرمایگذاران به ایران این فرصت را به دولت تهران داده تا در پس معملات تجاری کوشش کنند برای خود مشروعیت بخرند. آقایان حسن داعی و نیک اهنک کوثر در این زمان انتخاب به سوالات مهدی آقازمانی در خصوص موضوع مشروعیت بین المللی پروسه انتخابات در ایران پاسخ داده و به درگیری جناح‌های قدرت در کشور پرداخته‌اند.

زمان انتخاب- موضوع: آیا انتخابات ایران در نگاه بین المللی مشروعیت دارد؟ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.