آبانگان هجدهم – بررسی فیلم مادر کشی
در این برنامه، به برسی کاملتر فیلم “مادرکشی” پرداخته‌ایم. مادرکشی، به شکل مستند، استفاده نابجا از منابع آب، سدسازی‌های اشتباه و مهاجرت و بیکاری ناشی از سیاست‌های آبی در ایران را ارزیابی کرده است. این فیلم با وجود داشتند حمایت بخشی از دولت، با مقاومت و واک»س منفی بخش‌های دیگری مواجه شده است.

آبانگان هجدهم – بررسی فیلم مادر کشی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.