زمان انتخاب – بازخوانی پرونده تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موضوع: بازخوانی پرونده تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مهمان: حسن سماکار – از مدیران ارشد کانون – اورنج کانتی

زمان انتخاب – بازخوانی پرونده تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.