خبرگزاری های معتبر دنیا از استعفای ناگهانی سپ بلاتر خبر دادند.

Comments are closed.