رسانه افق ایران:
مهمان برنامه: نیما راشدان

در این برنامه، به چشم انداز روابط ایران و روسیه پرداخته می شود.

Comments are closed.