زمان انتخاب با هما سرشار و نیک آهنگ کوثر یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴

دکتر مهدی آقازمانی و دو روزنامه نگار ایرانی، به مساله نقش مطبوعات آزاد در آینده ایران می پردازند.

Comments are closed.