در این برنامه، الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به حوادث روز جامعه، از دریچه دیگری می نگرند.

Comments are closed.