سعید مرتضوی، که به دلیل نقض حقوق بشر، و نقش او در ماجرای کهریزک، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته می شود، پس از چند سال فعالیت در قوه قضاییه، برای همیشه از قوه قضاییه کنار گذاشته شده است. محسنی اژه ای، معاون قوه قضاییه در اینباره  گفته است: «در جريان جزئيات اين حکم نيستم ولی تا جايی که اطلاع دارم محکوميت سعيد مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأييد شده است.»

از مرتضوی، به عنوان قاتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار کانادایی یاد کرده اند.

مرتضوی کارتون

 

Comments are closed.