هرانا گزارش کرده است که علی مرادی، زندانی  که در زندان میناب در بند است، در وضعیت نا مناسب جسمی است، و از درمان مناسب محروم است.

اتهام این زندانی، عضویت در احزاب غیر قانونی عنوان شده است.

 

Comments are closed.