سیاست برنامه شهروند به شرح ذیل است:

روشنگری برای شهروندان ایرانی با حقوق مدنی و سیاسی خودشان

آآگاهی رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران

Comments are closed.